Friday, 4 May 2012

4 Mei 2012

Berdasarkan daripada pendedahan yang telah diberikan oelh Puan Husna berkaitan dengan sosiolinguisti, saya mendapati bahawa sosiolinguistik ini merupakan salah satu cabang yang memerihalkan perlakuan bahasa dalam perhubungan sosial atau hal-hal yang melibatkan sosial seperti komunikasi, hal-hal pentadbiran dan sebagainya.

Dalam komunikasi, pelbagai bahasa yang sering diguna pakai dalam masyarakat antaranya seperti bahasa slanga, bahasa pasar, bahasa rojak dan sebagainya. Bahasa Slanga lebih dominan diguna pakai dalam kalangan remaja yang mana bahasa ini sering menunjukkan perubahan dari semasa ke semasa. Bahasa pasar pula sering digunakan dalam kalangan orang yang berbangsa cina terutamanya dalam urusniaga. Begitu juga dengan bahasa rojak yang sering digunakan pakai oleh golongan yang tinggal di kawasan bandar atau golongan yang lebih berpendidikan.

Kursus sosiolinguistik telah banyak memberi pendedahan kepada saya dalam menggunakan bahasa terutamnya ketika berkomunikasi. Sekiranya kursus ini tidak didedahkan atau diterapkan dalam diri saya beekemungkinan saya tidak akan mengerti tentang perkara yang disebut pencemaran bahasa.

Thursday, 3 May 2012

3 Mei 2012

Bahasa Pidgin

Pidgin juga dikenal sebagai bahasa pasar. Bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya atau bahasa seperti yang dituturkan oleh orang Melayu apabila bertutur dengan orang bukan Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul.Bahasa pasar merupakan bahasa yang bercampur aduk antara bahasa ibunda dengan bahasa kedua yang cuba dituturkannya.

Bahasa pasar atau pidgin tidak mempunyai sistem tatabahasa yang tertentu.Maksudnya bahasa pasar tidak gramatis sifatnya jika dibanding dengan bahasa baku. Penutur bahasa pasar menggunakan kata-kata dalam Bahasa Melayu dengan dicampur aduk dengan bahasa asing, iaitu bahasa ibunda penutur itu. Jika penutur itu orang Cina, maka kata-kata daripada bahasa Cina dicampuradukkan dengan bahasa Melayu. Lazimnya kata-kata bahasa Melayu dicampuradukkan dengan kata bahasa asing dan mengucapkannya mengikut struktur ayat bahasa asing.

Selain itu jika dilihat melalui aspek intonasi atau lagu bahasa juga, didapati aka nada sedikit pengaruh oleh intonasi bahasa asing seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil, Bahasa Benggali, Bahasa Inggeris dan sebagainya. Menurut Za’ba, gaya yang dipakai ketika orang-orang Melayu bercakap sama-sama Melayu dinamakan “Gaya cakap mulut sahaja”.


Contoh penggunaan:

(a) You free tak malam ni?
You datanglah my house and kita boleh study sama. Family I tak de so u boleh temankan I kat umah
.
(b) Lu mau beli ikan ke?. Ini ikan cukup baik le. Lu beli manyak-manyak. Lu pilih dulu cali beto-beto baik punya. Wa cakap beto, wa tak tipu lu la,manyak mulah oi. 

(c) Saya punya anak hari-hari dia surat khabar baca. Hari-hari dia sekolah pagi. Dia naik itu api kereta.

Wednesday, 2 May 2012

2 Mei 2012

Bahasa Merajuk


Merajuk membawa maksud kecil hati atau terasa hati dengan kata-kata atau perlakuan seseorang. Akibatnya, kita akan menyepi dan menyendiri agar tidak diganggu oleh orang lain. Apabila merajuk banyak bahasa yang digunakan antaranya Tak apalah, siapalah saya, untunglah, macam ini awak buat pada saya dan sebagainya.


Cara untuk memahami seseorang itu menggunakan bahasa merajuk amatlah mudah iaitu kita boleh mengenalpastinya dengan mudah melalui tingkah laku dan ucapan dengan nada yang kecewa.Tuesday, 1 May 2012

1 Mei 2012

 

Berdasrkan video di atas apa yang anda dapat perkatakan?

Melalui video di atas dapat diperhatikan bahawa bahasa baku dicampurkan penggunaannya dengan bahasa slanga. Percampuran bahasa ini digunakan pula kepada orang yang telah berumur yang tidak mengambil kira perkembangan bahasa pada masa ini.

Walaupun komunikasi yang berlaku dalam video ini membabitkan teknologi, ketidakfahaman komunikasi dua hala berlaku iaitu antara orang yang berada dalam usia remaja dengan orang yang telah berumur. 

Jadi, dapat dikatakan di sini bahawa ketika berkomunikasi seelok-eloknya bahasa rojak seperti ini dielakkan. Tujuannya adalah untuk mencapai hasrat komunikasi seseorang. Pemakaian bahasa baku adalah jalan yang terbaik untuk digunakan dalam tujuan apa-apa pun.

Monday, 30 April 2012

30 April 2012

Perancangan Bahasa

Perancangan merujuk kepada usaha-usaha yang disengajakan untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dari segi pemerolehan, struktur atau peruntukan fungsi bahasa. Biasanya, ia akan membabitkan perkembangan matlamat, objektif dan strategi untuk mengubah cara bahasa digunakan. Pada peringkat kerajaan, perancangan bahasa mengambil bentuk dasar bahasa. Banyak negara mempunyai badan kawal atur bahasa yang ditugasi secara khusus untuk merumuskan dan melaksanakan dasar-dasar perancangan bahasa.

Istilah perancangan bahasa sering dikatakan dengan konteks dunia ketiga dan dilihat sebagai suatu alat untuk mengasaskan bahasa kebangsaan piawai sebagai sebahagian proses pemodenan dan pembangunan negara.

Perancangan bahasa boleh dibahagikan kepada tiga sub-dimensi;

i) Perancangan korpus- campur tangan dalam bentuk-bentuk sebuah bahasa. Contohnya mencipta kata-kata atau ungkapan-ungkapan baru.

ii) Perancangan status- Usaha-usaha untuk memperuntukkan fungsi-fungsi bahasa dan kenal huruf di dalam sebuah komuniti pertuturan. Ini akan menghasilkan bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan sebagainya.

iii) Perancangan pemerolehan- Berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa tidak kira sama ada bahasa kebangsaan mahupun bahasa kedua atau bahasa asing.

Friday, 27 April 2012

27 April 2012

Siapa yang biasa menggunakan bahasa rojak? Golongan profesional atau tidak profesional.

Baru-baru ini, saya ke Fakulti dan terdengar perbualan antara seorang pensyarah dengan anak muridnya yang mengambil master. Dalam perbualan mereka banyak menggunakan percampuran bahasa antaranya bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu.

Begitu juga di luar yang melibatkan golongan pekerja koperat atau syarikat terkemuka. Saya terdengar perbualan mereka di kedai makan yang juga turut menggunakan bahasa rojak.

Antara perkataan bahasa inggeris dan bahasa Melayu yang sering dicampuradukkan ialah I, you, Today, tomorrow, rasa, kawan, dan sebagainya.

Jadi jelas di sini bahawa golongan profesional antara yang sering menggunakan bahasa Rojak dalam komunikasi.

26 April 2012

Siapakah yang sering menggunakan bahasa Slanga? Golongan Profesional atau tidak profesional.

Walaupun saya merupakan seorang penuntut Universiti, namun saya juga pernah membuat kerja sambilan di Gedung Eng Hong, KFC Palm Beach dan juga Isuzu Hicom. Kebiasaannya, dalam kerja seperti ini kebanyakannya pekerja terdiri daripada golongan yang berumur antara 18 hingga 28 tahun.

Semasa di Universiti, gaya pergaulan saya dengan rakan-rakan amat beradab dan bersopan. Akan tetapi apabila saya masuk ke dalam kelompok seperti yang dinyatakan di atas, saya terpaksa mengubah akan tingkah laku dan gaya perbualan dengan rakan-rakan. Dalam menggunakan kata ganti nama diri, tiada istilah saya atau awak tetapi dalam perbualan untuk memperkenalkan diri atau menyapa seseorang saya terpaksa mengikut golongan majoriti yang menggunakan sesuatu bahasa dan dalam kelompok ini antara bahasa majoriti yang digunakan ialah bahasa slanga.

Antara ungkapan-ungkapan yang sering digunakan ialah gua, der, lu, geng dan sebagainya. Jadi dapat dikatakan di sini bahawa antara golongan majoriti yang menggunakan bahasa Slanga ini ialah golongan yang tidak profesional dalam pendidikannya.

Wednesday, 25 April 2012

25 April 2012

Sudah tiga tahun saya berada di Tg. Malim. Antara isu bahasa yang ingin saya timbulkan ialah nama yang diberikan bagi sesebuah kawasan iaitu "Proton City". Jika kita perhatikan di sini, perkataan "Proton" merupakan ungkapan bahasa Melayu manakala perkataan "City" merupakan perkataan yang terdapat dalam bahasa Inggeris.

Jadi, nyata di sini pencemaran bahasa telah berlaku iaitu bahasa Rojak. Kenapa harus "Proton City" dan kenapa tidak "Bandar Proton".

Antara salah satu faktornya ialah sikap masyarakat yang hanya mementingkan kesedapan dalam penggunaan sesuatu perkataan dan tidak mementingkan kesahihan dalam memilih sesuatu perkataan.

Tuesday, 24 April 2012

24 April 2012

Ayuh berkongsi ilmu.

Bahasa Basahan
- Disebut juga sebagai bahasa kolokial.
- Za'ba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut.
- merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks tidak rasmi.
-terdapat tiga perbezaan antara bahasa baku dengan bahasa basahan.


i) Perkataan berbeza untuk makna serupa.
Bahasa baku: mengapa
Bahasa basahan: Kenapa


ii) Bentuk kependekan
Bahasa baku: hendak
Bahasa basahan: Nak


iii) Perubahan bunyi
Bahasa baku: ambil
Bahasa basahan: ambik


sumber:
http://www.tutor.com.my/stpm/variasi_bahasa.htm

Monday, 23 April 2012

23 April 2012

Ayuh berkongsi Ilmu


Bahasa Formal dan Tak Formal

Bahasa Formal seperti bahasa baku, bahasa Diraja atau bahasa Istana.
Bahasa tak Formal seperti bahasa mesra, bahasa slanga, bahasa basahan, bahasa pasar, bahasa halus, bahasa kasar, bahasa dialek dan sebagainya.

Kedua-dua bahasa formal dan tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal.

sumber:
http://www.tutor.com.my/stpm/variasi_bahasa.htm

Friday, 20 April 2012

20 April 2012

Ayuh Berkongsi Ilmu

Variasi Bahasa
Maksud: Kepelbagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan, kosa kata dan tatabahasa.

i) Dialek
- Merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh pengguna dalam sesuatu kelompok masyarakat walaupun ada pembahagian geografi.

ii) Idiolek
- Variasi yang khusus dengan individu.
- Merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu.
-Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan.
- Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. 

sumber:
http://www.tutor.com.my/stpm/variasi_bahasa.htm

Thursday, 19 April 2012

19 April 2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Perhatikan gambar di atas, bahasa rojak bukan sekadar berlaku melalui lisan malah berlaku juga dalam iklan dan nama sesebuah permis. Kita dapat perhatikan warong merupakan salah satu perkataan yang asalnya daripada perkataan bahasa Melayu manakala members yang membawa maksud ahli merupakan perkataan yang asalnya daripada bahasa Inggeris.

           Dalam memilih nama bagi sesebuah permis, seseorang peniaga perlulah bijak dalam menggunakan bahasa agar kita tidak akan dipandang hina oleh masyarakat yang datang di negara kita kerana tidak pandai memalihara bahasa kita sendiri iaitu bahasa Melayu.                                                                                          

Wednesday, 18 April 2012

18 April 2012

Bahasa Baku

Bahasa baku merupakan satu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dari segi bentuk dan fungsi bahasa.

Ahli linguistik Einar Haugen berpendapat bahawa bahasa baku ini merupakan salah satu loghat yang paling betul bagi sesuatu bahasa..

Bahasa Baku mempunyai ciri-ciri tertentu antaranya seperti;
i) dikodfikasikan
ii) baik dari segi ejaan
iii) baik dari segi tatabahasa

 Bahasa baku juga mempunyai fungsi-fungsi tetentu antaranya ialah;
i) unsur penyatu- digunakan oleh orang-orang yang terdiri daripada pelbagai loghat.
ii) unsur pemisah- memisahkan bentuk bahasa baku daripada loghat-loghat lain dalam bahasa itu.
iii) pemberi prestij- digunakan oleh segolongan orang dalam suasana tertentu seperti dalam urusan rasmi.

Tuesday, 17 April 2012

17 April 2012

Dialek

Dialek ialah  satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau sesuatu kelas sosial yang berbeza daripada bahasa standard, loghat, pelat daerah dan lain-lain.

Antara contoh dialek boleh diperhatikan seperti di bawah;

Bahasa Melayu Baku: Apa Khabar?
Kelantan: Apo kaba?
Melaka: Apa kabau?
Negeri Sembilan: Apo koba?
Sarawak: Apa khaba?
Sabah: Apa kabar?

Dari sini kita dapat perhatikan bahawa setiap negeri mempunyai dialek yang berbeza iaitu melalui sebutan mereka. Walaupun dialek mereka berbeza namun sesuatu perkataan yang disebut tidak membawa makna yang berbeza.

Monday, 16 April 2012

16 April 2012

Bahasa Kebangsaan

Bahasa Kebangsaan merupakan sebuah bahasa yang melambangkan identiti kebangsaan sesuatu bangsa dan negara secara unik.

Bahasa kebangsaan biasanya digunakan untuk wacana politik dan undang-undang serta ditetapkan sebagai kerajaan negara tersebut.

Sesetengah negara mempunyai lebih daripada satu bahasa kebangsaan seperti kanada yang menggunakan dua bahasa kebangsaan iaitu bahasa perancis dan bahasa Inggeris.

Kebiasaannya bahasa kebangsaan lebih kurang sama dengan bahasa rasmi tetapi tidak semestinya. Bahasa kebangsaan juga mungkin berbeza dengan bahasa yang umum digunakan rakyat negara tersebut.

Monday, 9 April 2012

9 April 2012

Bahasa Rasmi

Bahasa rasmi ialah bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi seperti dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran, sistem pendidikan negara, urusan perdagangan dan perusahaan, upacara rasmi, kehakiman dan sebagainya.

Bahasa rasmi juga dikatakan sebagai bahasa yang semata-mata yang dianggap alat untuk tujuan tertentu yang tidak perlu dikaitkan dengan semangat kebangsaan. Biasanya bahasa rasmi dipilih daripada salah satu bahasa anak negeri dan ada kalanya dipilih bahasa bekas penjajah. Bagi negara yang mempunyai bahasa yang maju, bahasa yang banyak laras bahasanya akan diangkat menjadi bahasa rasmi.

Contohnya, bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi kerana bahasa ini dapat digunakan sebagai bahasa ilmu dan dapat difahami umum.

Saturday, 7 April 2012

6 April 2012

Ayat Perintah

Pada zaman yang serba moden ini, manusia atau masyarakat Melayu kurang mahir dalam menggunakan ayat perintah. Kesilapan menggunakan ayat perintah dalam komunikasi boleh membawa kemarahan dalam diri seseorang individu. Ayuh kita selusuri tentang ayat perintah.

Ayat perintah bertugas untuk memberi tindak balas kepada orang yang mendengar (pihak kedua) sebagai larangan, silaan dan permintaan. Contohnya boleh dilihat seperti berikut;

i) Larangan (jangan, usah)- Rakyat jangan mudah terpengaruh dengan dakyah komunis.
ii) Silaan (Sila, Jemput)-Usah pergi ke sungai yang dalam airnya
iii) Permintaan (Tolong, minta)-Tolong jangan cemarkan nama baik sendiri.

Thursday, 5 April 2012

5 April 2012

Ayat Tanya
 
Ketika kita berkomunikasi secara dua hala, kita mesti menggunakan kata tanya dalam komunikasi tersebut. Dalam bahasa Melayu, terdapat banyak kata tanya yang ada. Ini kita akan lihat seperti yang akan dinyatakan sebentar lagi. Ayuh kita selusuri tentang apa yang dikatakan dengan ayat tanya

Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kebiasaannya ayat tanya terbina oleh kata tanya yang mesti diikuti oleh partikel 'kah' yang digunakan di awal ayat tanya. Sekiranya kata tanya terletak pada akhir ayat tanya, partikel 'kah' tidak perlu diikuti lagi.

Contohnya boleh dilihat seperti berikut;
i) Kenapa? - Kenapakah Ahmad gagal dalam ujian itu?
ii) Bilakah? - Bilakah awak akan memulangkan buku saya?
iii) Siapa? - Nama kamu siapa?
iv) Apa? - Benda itu apa?

Wednesday, 4 April 2012

4 April 2012

Bahasa Istana

 Bahasa istana ialah bentuk bahasa yang digunakan dalam kalangan kerabat diraja apabila berhubung dengan kerabat diraja dan apabila menyebut hal-ehwal berkenaan raja dalam sesetengah bahasa baik masih digunakan hari ini mahupun tinggal sejarah.

Bahasa isatana mungkin berasal daripada bahasa yang sama tetapi mempunyai kosa kata yang berlainan atau bahasa yang berbeza sama sekali.

Contohnya boleh dilihat seperti berikut

Bahasa Istana: Almarhum
Bahasa biasa: Allahyarham

Bahasa Istana: daulat
Bahasa Biasa: Bahagia

Bahasa Istana: Iram-iram
Bahasa Biasa: Payung

Bahasa Istana: Hulu
Bahasa Biasa: Kepala


Tuesday, 3 April 2012

3 April 2012

Simpulan Bahasa

Simpulan bahasa ialah ungkapan yang terdiri daripada dua atau tiga perkataan dan mempunyai makna yang berlainan sama sekali daripada makna asal perkataan-perkataan tersebut. Contohnya;

i) hari jadi-ulang tahun tarikh lahir
ii) langkah kanan-nasib baik
iii) makan masa- memerlukan banyak waktu

Pepatah

Pepatah ialah ungkapan-ungkapan yang berasal-usul daripada pusaka adat resam. Makna ungkapan-ungkapan itu tidak berubah-ubah. Pepatah berfungsi sebagai pedoman hidup anggota masyarakat yang mengamalkan sesuatu adat resam. Pepatah memiliki ciri-ciri puisi tradisional Melayu. Contohnya;

i) Nak kaya berdikit-dikit, nak ramai bertabur urai
    jimat cermat ialah tangga kejayaan, murah hati ialah tangga tuah.
ii) Pada sangka pohon beringin, kiranya tersandar di punggur lapuk
    menyangka dapat berkahwin dengan orang kaya, rupa-rupanya miskin.
iii) Patah lidah alamat kalah, patah keris alamat mati
     Apabila alat-alat kerja sudah rosak atau hilang, maka kerja-kerja akan tergendala.

Bidalan

Bidalan ialah pepatah atau peribahasa yang berfungsi sebagai nasihat. Contohnya;

i) Jika pandai menggunting, hendaklah pandai menjahitnya.
   Kerja yang sudah dimulakan hendaklah diselesaikan
ii) Jangan bijak terpijak, biar bodoh bersuluh
    jangan berasa diri bijak tetapi dihina orang, biar bodoh asal suka bertanya, pasti akan berjaya.
iii) sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna
     berfikir dengan teliti sebelum mengambil sebarang tindakan

Perumpamaan

Perumpamaan ialah perbandingan makna yang sangat jelas kerana ia didahului oleh perkataan seolah-olah, ibarat, bak, seperti, laksana, macam, bagai dan umpama. Contohnya;

i) umpama membungkus api
   menyimpan rahsia lambat laun akan diketahui juga oleh orang.
ii) Laksana golok kayu, ditetak tak makan, dijual tak laku
    sesuatu yang tidak mendatangkan sebarang faedah
iii) Bagai burung dalam sangkar, mata terlepas badan terkurung
     hidup yang tidak bebas kerana terkongkong oleh adat, peraturan dan kuasa

Saturday, 31 March 2012

31 March 2012


Perhatikan iklan di atas iaitu tarikh balik klate dan tarikh mari upsi. Apakah pengaruh yang menyebabkan ayat dalam iklan berkenaan terhasil?

Dari sini kita dapat perhatikan bahawa antara pengaruh yang terbesar yang kita dapat lihat ialah pengaruh dialek iaitu dialek Kelantan.

Melalui iklan ini adakah semua masyarakat yang melihatnya akan faham akan iklan berkenaan. Jika kita katakan bahawa masyarakat yang asalnya daripada penutur atau penduduk Kelantan akan memahami iklan ini, itu sudah semestinya.

Akan tetapi jika kita lihat dalam masyarakat yang asalnya dari negeri lain selain Kelantan adakah mereka faham akan iklan tersebut.

Jadi, sebaik-baiknya dalam memaklumkan sesuatu maklumat kepada orang ramai maka eloklah sekiranya digunakan bahasa baku.

Friday, 30 March 2012

30 March 2012

Bahasa Melayu

Bahasa Melayu ialah sejenis bahasa Melayu-Polinesia di bawah keluarga bahasa Austronesia yang kebanyakannya digunakan di Malaysia, Indonesia dan kawasan sekitarnya.

Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura. Di Indonesia, Bahasa Melayu kini dipanggil bahasa Indonesia dan di Malaysia bahasa Melayu dipanggil bahasa Malaysia. Selain di keempat-empat buah negara tersebut bahasa Melayu juga digunakan di selatan Thailand, Filipina, Kemboja, Vietnam, Sri Lanka dan Afrika Selatan.


Thursday, 29 March 2012

29 March 2012

Kelmarin atau semalam?

Setiap masyarakat mempunyai kelainan pendapat tentang sesuatu perkataan. Inilah yang ingin saya persoalkan pada hari ini. Perkara yang menjadi persoalannya berkaitan dengan kelmarin dan semalam. Kedua-dua perkataan ini membawa konsep waktu dan masa. Ada sesetengah masyarakat berpendapat kelmari merupakan hari selepas daripada hari ini tetapi ada juga yang berpendapat bahawa kelmarin merupakan dua hari selepas hari ini. Ketidakfahaman ini berlaku pada masyarakat yang berlainan daerah.

        Misalnya yang berlaku pada diri saya sendiri baru-baru ini dengan bertanyakan soalan kepada salah seorang rakan saya waktu beliau menyiapkan tugasan. Dengan pantas beliau menjawab 'kelmarin'. Konsep 'kelmarin' yang membawa maksud satu hari selepas pada hari ini dibawa oleh masyarakat yang menetap di Kelantan, Terengganu dan Kedah.

Wednesday, 28 March 2012

28 March 2012

Apa pendapat anda tentang gambar ini?


Pada hari ini saya sangat berminat untuk membincangkan tentang dialek Terengganu. Saya percaya bahawa keseluruhan masyarakat yang dilahirkan dan bermastautin di Terengganu memahami akan kata-kata yang ditimbulkan oleh Ustaz Azhar Idrus ini.

   Namun ada segelintir masyarakat yang dilahirkan atau bermastautin dari negeri lain tidak memahami akan kata-kata seperti dalam gambar di atas. Tetapi peratusannya mungkin sedikit iaitu antara 10 hingga 20 peratus sahaja yang kurang memahami kerana ayat yang ditimbulkan ini tidaklah terlalu rumit.

     Jadi, dapat dikatakan di sini bahawa terdapat sesetengah dialek yang boleh diterima oleh orang ramai dalam menggunakan dalam situasi formal seperti ceramah.

Tuesday, 27 March 2012

27 March 2012

      Sedang duduk bersendirian teringat aku tentang satu kisah yang amat lucu. Ini berlaku pada diriku ketika bermulanya kemasukan aku ke semester dua. Pada ketika itu aku ditempatkan di kediaman Kolej Harun Aminurrashid. Buka sahaja pintu bilik terlihat seorang jejaka di sebuah kerusi sedang melayari internet. Beliau menoleh lalu tersenyum melihatku dan komunikasi antara aku dan dia bermula.

Aku: Assalamualaikum.
Boyot: Waalaikummussalam.
Aku: (aku bersalaman sambil memperkenalkan nama) saya Hafiz
Boyot: saya Kamil panggil saja Boyot.
Aku: (gelak dalam hati setelah diminta penggil sedemikian).
Boyot: Kita asal mana?
Aku: (Terdiam seketika)

     Pada pendapat anda apa yang ingin dipersoalkan oleh rakan sebilik saya ini?. Pada mulanya saya mentafsir akan pertanyaannya itu seolah-olah beliau ingin mengajukan satu teka-teki yang memerlukan saya untuk meneka asal beliau menetap.

     Setelah saya meneliti sedalam-dalamnya, rupanya beliau menggunakan kata ganti nama diri kedua itu untuk bertanyakan bahawa saya berasal dari negeri mana. Dari sini dapat dilihat bahawa orang sabah menggunakan kata ganti nama diri kedua iaitu "kita" untuk merujuk kepada "kamu". 

Monday, 26 March 2012

26 March 2012

DIALEK

      Apa itu dialek?
      Menurut pemahaman saya, dialek ini merupakan salah satu bahasa yang digunakan oleh penutur dalam sesebuah daerah. Antaranya seperti dialek pahang, dialek kelantan, dialek kedah dan sebagainya.

     Untuk penulisan blog pada kali ini, saya lebih berminat untuk berkongsi dengan anda semua tentang Dialek Pahang. Saya antara penutur asli dialek Pahang yang menetap di Daerah Pekan.

     Di daerah Pekan, setiap ungkapan atau perkataan yang disebut banyak menggunakan huruf vokal "o".

      contohnya;
      1) [awak]- [awok]
      2) [mujur]- [mujo]
      3) [mudah]- [mudoh]

      Selain itu, penggunaan huruf vokal "e (pepet)" juga sering digunakan pada akhir perkataan.
     
      Contohnya;
      1) [bela]-[bele]
      2) [semoga]-[semoge]
      3) [sejahtera]-[sejahtere] 

    Seterusnya, hujung perkataan yang diakhiri dengan konsonen "s" berubah menjadi konsonen "h" dalam     aspek sebutan.

     Contohnya;
     1) [beras]-[berah]
     2) [habis]-[habih]
     3) [biras]-[birah]

    Penggunaan kata ganti nama diri

     kata ganti nama diri pertama; [koi], [kawe]- membawa maksud "saya" atau "aku"
     kata ganti nama diri kedua; [aok], [awok]- membawa maksud "kamu" atau "awak"

Friday, 23 March 2012

23 March 2012

    Kesalahan bahasa sering kita semua lihat di mana-mana premis jualan antaranya premis menjual makanan. Antara salah satu contoh yang kita boleh perhatikan ialah seperti gambar di bawah;      Gambar di atas menunjukkan kesalahan bahasa dari segi hukum D-M iaitu perkara yang diterang dan menerang. Iklan berdasarkan gambar di atas bertujuan untuk menunjukkan harga pisang yang telah digoreng oleh jurujual tersebut. Jika jurual tersebut mengikklankan goreng pisang, ini membawa maksud seolah-olah jurual itu ingin menawarkan pelanggannya untuk menggoreng pisang tersebut.

     Jadi, pembetulan terhadap iklan ini ialah pisang goreng bagi menunjukkan perkara yang diterangkan iaitu pisang dan perkara yang menerangkan iaitu goreng.

Thursday, 22 March 2012

22 March 2012

  Baru-baru ini, saya telah ditumpangi oleh seorang ulama dengan menaiki motosikal untuk menuju ke rumahnya. Pada ketika itu, beliau baru sahaja menghantar anaknya ke sekolah dengan menaiki motosikalnya sendiri. Sifat kebapaannya mebuatkan aku terharu kerana beliau lebih mementingkan keselesaan untuk anak lelaki beliau dengan meninggalkan motosikalnya itu untuk memudahkan anak beliau pulang dari sekolah.

    Cerita di atas sengaja saya ketengahkan untuk menunjukkan kepada anda semua yang membaca blog saya akan hebatnya kasih seorang ayah terhadap anaknya. Sebenarnya, kisah bahasa masih lagi belum tamat. Pada hari ini saya berminat untuk mengetangahkan penggunaan bahasa yang lembut dan sopan.

    Saya akui sepanjang perjalanan saya menghantar ayah kepada seorang anak ini, bahasa yang digunakan amat menyenangkan hati saya. Kisahnya bermula seperti ini;

Si Ayah: Assalamualaikum adik?
Aku: Waalaikummussalam.
Si Ayah: Minta tolong boleh.
Aku: Boleh. nak minta tolong apa?
Si Ayah: Tolong hantarkan abang ke rumah abang boleh?
Aku: Rumah Abang dekat mana?
Si Ayah: dekat lorong 11.
Aku: Boleh ja. dekat ja tu dengan rumah saya. marilah naik.
 (sedang menunggang motosikal sambil berbual panjang sehingga sampai ke rumah si ayah)
Si Ayah: Terima Kasih ya adik. nama sapa?
Aku: sama-sama. abang panggil saja saya hafiz. abang?
Si Ayah: oh, panggil abang, abang daud. terima kasih banyak-banyak ya adik. Nanti jemputlah datang ke rumah abang. ada masa kita boleh makan sekali.
Aku: sama-sama abang daud. insyaallah. (wajah penuh dengan senyuman)

       Kesimpulannya di sini dapatlah diungkapkan bahawa penggunaan bahasa yang sopan ketika meminta tolong daripada seseorang akan menceriakan suasana dalam pergaulan dan komunikasi. Penggunaan bahasa seperti ini tidak akan menimbulkan sedikit rasa marah malah akan membuatkan semua orang senang hati apabila mendengarnya.

Wednesday, 21 March 2012

21 March 2012

      Topik pada hari ini masih lagi tidak lari daripada penggunaan bahasa. Pada kali ini, saya tidak menfokuskan penggunaan bahasa daripada aspek sebutan atau intinasi tetapi kali ini saya lebih berminat untuk menilai kesalahan bahasa dalam aspek penulisan.

      Saya yakin dalam penulisan seperti latihan karangan yang diberikan oleh guru pasti akan berlakunya kesalahan dari aspek ejaan. Misalnya, kata sendi nama "daripada" ejaannya disingkatkan menjadi "drpd". Kenapa penulisan seperti ini berlaku?

      Antara salah satu faktor yang mendorong perkara ini berlaku ialah faktor teknologi iaitu penggunaan telefon bimbit yang menjanakan kepada masyarakat mesej pesanan ringkas atau SMS. Bagi menghantar mesej melalui perkhidmatan SMS, kebiasaannya masyarakat tidak mengeja sesuatu perkataan dengan berpandukan bahasa Melayu baku yang betul. Sebaliknya, mereka akan menggunakan bahasa singkatan untuk memudahkan mereka dalam berkomunikasi. Hal ini telah membuatkan mereka berasa terbiasa dan menggunakan bahasa tersebut dalam keadaan yang memerlukan mereka menulis secara formal.

      Keadaan ini akan menyebabkan akan menimbulkan masalah ketidakfahaman dalam kalangan mereka.

Tuesday, 20 March 2012

20 March 2012

    Hari ini saya berminat untuk menulis tentang penggunaan kata ganti nama diri pertama dan kedua iaitu "saya" dan "awak". Kedua-dua kata ganti nama diri ini digunakan dalam situasi formal contohnya ketika bertemu dengan orang yang baru dikenali.

     Sebaliknya, dalam dialek seperti Pahang, Kelantan, Kedah, Terengganu dan Perak penggunaan perkataan bagi menunjukkan kata ganti nama diri pertama dan kedua ini tampak bervariasi.


     Contohnya,
     Pahang: Koi, Aok
     Kelantan: Kawe, Demo
     Terengganu: Aku, Mu
     Kedah: Aku, Hang

Monday, 19 March 2012

19 March 2012

       Hari ini kita masih lagi akan membincangkan tentang isu bahasa. Pada kali ini saya lebih berminat untuk berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan bahasa slanga.

Apa itu bahasa slanga?

      Berdasarkan daripada pengetahuan dan pemahaman saya, bahasa slanga ini merupakan bahasa yang sering diguna pakai dalam kelompok golongan muda atau remaja. Bahasa slanga ini tidak sesuai digunakan dalam majlis formal atau ketika bercakap dengan orang yang lebih tua. Kebiasaannya, bahasa ini sering digunakan dalam kalangan golongan muda ketika berkomunikasi dalam kalangan mereka sendiri. Antara contoh perkataannya yang sering kita dengar ialah lu, gua, langsi, bikin dan sebagainya.

Apakah faktor yang mendorong penggunaan bahasa selanga secara berleluasa dalam kalangan golongan muda?

     Memandangkan saya salah seorang yang juga sering menggunakan bahasa ini, saya mendapati antara faktor utama yang mendorong kepada penggunaan bahasa slanga ini ialah faktor media. Ini dapat dilihat melalui penerbitan dan tayangan filem seperti KL Gangster, Adnan Sempit, Rempit, Bohsia dan sebagainya.        Perhatikan sedutan filem di atas. Penggunaan perkataan lu dan gua  dalam filem ini sering kita dengar daripada mulut golongan muda pada masa ini.

       Oleh itu, marilah kita sama-sama menerapkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam pengucapan kerana penggunaan bahasa slanga inilah yang telah menyebabkan berlakunya pencemaran bahasa.

Friday, 16 March 2012

16 March 2012

     Sememangnya laman sesawang facebook menjadi laman sesawang yang selalu saya langgani ketika masa lapang. Sedang asyik melayari laman sesawang ini, saya terpandang satu gambar yang dipaparkan oleh salah seorang rakan facebook saya yang bernama solihin. Gambar ini membabitkan penyalahgunaan bahasa. Ini dapat dilihat melalui gambar rajah di bawah;

   Apakah pendapat anda tentang gambar ini?

    Ayat yang tertera dalam gambar ini ialah "Boleh kami bantu anda". Ayat ini merupakan ayat tanya. Wajar atau tidak ayat seperti ini digunakan di mana-mana kaunter pertanyaan atau dalam peruntukan pengiklanan?

   Bagi saya ayat yang digumakan ini tidak sesuai digunakan untuk tujuan pemujukan. Dalam penggunaan ayat seperti ini untuk tujuan pemujukan seolah-olah akan membuatkan masyarakat merasa  tidak selesa kerana mereka lebih beranggapan bahawa mereka sedang diperli atau dipulaukan.

    Jadi, lagi baik sekiranya ayat tersebut ditukarkan kepada "Kami sedia membantu" kerana ini lebih mesra dan mampu menjaga perasaan manusia yang hadir di sekelilingnya.

Thursday, 15 March 2012

15 March 2012

    Kegembiraan jelas terasa dalam diri ini kerana Chelsea telah layak ke suku akhir dalam Champions League. Namun bukan ini sebenarnya yang ingin saya perkatakan. Topik pada hari ini masih lagi berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam kalangan Masyarakat.

     Tepat jam 12 tengah hari saya bersiap untuk pergi ke kedai komputer. Tujuan saya ke sini adalah untuk membeli bahan simpan maklumat atau lebih dikenali sebagai "pendrive". Masuknya saya melalui pintu hadapan kedai itu maka berlakulah beberapa perbualan antara saya dengan salah seorang jurujual  yang bekerja di situ.

Jurujual: Adik, mahu cari apa?
Aku: saya mahu cari "pendrive".
Jurujual: Oh, ada..ada..mari sini saya tunjuk.
Aku: (pergi mengikuti jurujual tersebut)
Jurujual: Ini dia "pendrive". Mahu berapa GB punya?
Aku: Saya mahu yang 8 GB punya. Berapa harga?
Jurujual: 8 GB ya..8 GB..RM25 sahaja..
Aku: RM25? tak boleh kurang ka?
Jurujual: tak boleh dah. Ini "pendrive" sangat-sangat baik...
Aku: (putus asa. segera mengeluarkan duit untuk mendapatkan "pendrive" tersebut..)

     Berdasarkan perbualan antara saya dengan jurual di atas, dapat dilihat bahawa kami berdua berurus niaga dengan menggunakan bahasa pasar. Perasan atau tidak? ?

     Persoalannya, perlu atau tidak kita kuasai bahasa pasar ini?

   Saya menerima sewajarnya bahawa penggunaan bahasa pasar dalam kalangan masyarakat Melayu boleh menyebabkan pencemaran bahasa. Namun begitu,  bagi saya penggunaan bahasa pasar sememangnya perlu untuk kita kuasai. Kenapa saya katakan sedemikian?

      Seperti yang kita semua sedia maklum, bangsa cina bukanlah penutur asli Bahasa Melayu dan mereka tidak dapat menguasai sepenuhnya penggunaan bahasa Melayu baku. Jadi, sekiranya kita berkomunikasi dengan mereka dengan menggunakan bahasa Melayu baku secara terperinci, berkemungkinan terdapat bahagian yang mungkin tidak dapat difahami oleh mereka terutamanya bagi mereka yang kurang berpendidikan. Disebabkan ini komunikasi antara kita dengan mereka akan terbantut. Oleh itu, penggunaan bahasa pasar ini adalah perlu untuk mengatasi masalah sedemikian.


Tuesday, 13 March 2012

13 March 2012

    Hari mula berganti hari, minggu mula berganti minggu dan bulan mula berganti bulan. Namun, pada hari ini juga, topik yang akan diperkatakan ialah tentang penggunaan Bahasa. Kini, aku berminat untuk menceritakan tentang penggunaan perkataan "bela".
   Pernah suatu ketika, aku pulang dari kuliah. Dalam perjalanan menuju ke kolej terseempak aku dengan salah seorang rakanku yang juga menambul jurusan pendidikan Bahasa Melayu. Beliau merupakan seorang jejaka yang berasal dari Terengganu. Perbualan aku bersama beliau bermula apabila beliau mengadu kepadaku bahawa legtop yang dimiliki beliau rosak.

Syafik: Hafiz?
Aku: ya. Ada apa?
Syafik: Semalam legtop aku "heng" la.
Aku: "Heng"? kenapa?
Syafik: Entahla. Tiba-tiba ja legtop aku tu tak boleh "on"
Aku: Habis tu ko tak pergi hantar kedai "bela".
Syafik: "Bela"..? maksudnya?
Aku: (diam kebingungan)

  Penggunaan perkataan "bela" bagi membawa maksud membaiki telah menyebabkan perbualan kami berdua kecundang. Aku tidak sedar bahawa penggunaan perkataan "bela" untuk membawa maksud membaiki tidak digunakan oleh penutur negeri Terengganu. Peristiwa ini telah menyebabkan aku mula bertanya kepada rakan-rakan yang lain yang kebanyakannya berasal daripada negeri yang berlainan sama ada mereka semua ada atau tidak menggunakan perkataan "bela" ini untuk membawa maksud membaiki.

  Maklumat demi maklumat telah aku kumpul. Akhirnya maklumat-maklumat yang dikumpul itu telah dapat aku simpulkan bahawa penggunaan perkataan "bela" untuk membawa maksud membaiki hanya digunakan oleh penutur yang berasal atau bermastautin di negeri Selangor dan Pahang sahaja.

Monday, 12 March 2012

12 March 2012

Komunikasi dan Situasi

Ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, perkara yang perlu diambil kira ialah situasi. Maksudnya di sini, kita perlulah bijak dalam berkomunikasi dalam seseuatu keadaan.

Contohnya ketika berada dalam mesyuarat. Cara kita berkomunikasi perlulah sopan dan menggunakan bahasa yang formal.

Begitu juga ketika kita berkomunikasi dengan rakan di kedai makan. Cara komunikasi kita dengan orang lain adalah secara spontan. Aspek bahasa yang amat mementingkan kesopanan tidak akan diambil kira dalam situasi ini.

Seandainya kita salah mengaplikasikan komunikasi kita dalam satu-satu keadaan, berkemungkinan masalah bakal berlaku.

Jadi, dapat dikatakan bahawa komunikasi tidak boleh dilakukan secara lewa tetapi perlu mengambil kira aspek tertentu.

Friday, 9 March 2012

9 Mac 2012

Persoalan: Apa pandangan anda tentang perkartaan "selalu"?
Sedang duduk bersendirian, terfikir sejenak tentang pengalaman lalu bersama rakan-rakan ketika bersembang di sebuah rumah. Pada ketika itu, kami sedang bersiap untuk pergi bersarapan. Dalam kehidupan ini, ketika kita sedang menunggu seseorang sudah pasti ada berlakunya perbualan sesama kita. Aku masih ingat tentang perbualan tersebut.

Aku: Faizal, lama lagi kah?
Faizal: Sabar lah dulu. Aku tengah bersiap ni..
Aku: lama lagi ke?.
Faizal: kejap la..
Aku: cepat sikit, budak ni ajak pergi makan.
Faizal: Bila?
Aku: selalu la..
Faizal: selalu????
      Perbualan antara aku bersama rakanku ini telah menimbulkan keraguan ketika aku mengeluarkan perkataan "selalu". Di tempat anda, adakah perkataan "selalu" ini mempunyai banyak makna?
Aku berasal dari pekan pahang. Kebiasaannya aku menggunakan perkataan selalu ini untuk membawa maksud;
  1. sekarang
  2. sentiasa
     Berdasarkan daripada perbualan aku bersama rakanku ini, aku menggunakan perkataan "selalu" untuk menunjukkan maksud sekarang. Faizal berasal dari negeri Selangor. Aku yakin bahawa di tempat beliau perkataan "selalu" ini hanya digunakan oleh beliau dan juga pemastautin negeri Selangor untuk membawa satu makna sahaja iaitu sentiasa. Disebabkan inilah kekeliruan antara aku dengan rakanku ini terbantut akibat kekeliruan yang timbul. Aku yakin masih banyak lagi perkataan "selalu" ini digunakan oleh pemastautin lain bagi merujuk makna yang lebih daripada satu makna.
   
       Melalui situasi yang berlaku ini dapat diperkatakan bahawa komunikasi antara pemastautin yang berlainan negeri memerlukan kita agar lebih berhati-hati dalam penggunaan bahasa. Ambil tahu tentang sesuatu perkataan itu perlu dikuasai agar kefahaman sesama kita berhasil.

Wednesday, 7 March 2012

7 Mac 2012

     Hari ini merupakan hari kedua saya dalam menulis blog. Tema untuk hari ini masih tidak lagi lagi daripada penggunaan bahasa. Di sini saya ingin berkongsi ilmu dalam penggunaan bahasa dalam masyarakat pada masa ini.
      Sedang asyik melayan youtube, dengan secara tidak sengaja saya terlihat salah satu video yang membabitkan perbualan telefon antara penduduk sabah dengan penduduk semenanjung. Penggunaan dialek yang berlainan  ketika berbual dalam perhubungan telekomunikasi menyebabkan mereka ini tidak memahami antara satu sama lain terhadap apa-apa yang diperkatakan.


    Berdasarkan video yang telah anda semua lihat ini, apa kesimpulan yang boleh anda perkatakan? Bagi saya sendiri, sebagai penduduk atau rakyat Malaysia, penguasaan terhadap bahasa baku amat penting dan perlu kita semua terapkan dalam diri. Hal ini kerana, penggunaan Bahasa Melayu Baku mampu menyelesaikan sebarang masalah yang membabitkan sistem kamunikasi kita semua.

Monday, 5 March 2012

5 March 2012

Hari mula berganti hari. Bicara bahasa tersemat di hati. Inilah topik yang akan diperkatan bermula pada hari ini. Bahasa yang indah cuma ada pada orang yang bertoleransi. Terkenang daku ketika jam 9 pagi tadi. Muncul seorang jejaka yang bekerja sebagai teknikal di kampus baru Universiti Pendidikan Sultan Idris. Penggunaan bahasa Melayu yang bercampur aduk dengan bahasa Inggeris tersemat di hati. Tambahan nada yang digunakan pula menimbulkan rasa kesabaran semakin merudum. Seolah-olah melepaskan marah akibat kepenatan.

Tepat jam 9 pagi iaitu ketika kelas penaksiran yang diajar oleh Dr. Idris telah berlakunya sedikit masalah teknikal. Tanpa melengahkan masa, Dr Idris menghubungi salah seorang pekerja teknikal untuk mengatasi masalah yang timbul. Selang beberapa minit muncul pekerja tersebut di hadapan kelas. Setelah diperiksa oleh beliau terhadap masalah yang berlaku, tersembullah perkataan-perkataan dari mulut beliau. Penggunaan bahasa yang digunakan oleh beliau tidak menunjukkan yang beliau merupakan penutur asli Melayu. Perkataan yang dikeluarkan daripada mulut beliau penuh dengan rojaknya. Antara perkataan yang mampu saya kesan antaranya ialah "you tekan up arrow". Masih banyak lagi penggunaan bahasa rojak yang digunakan beliau tetapi tidak mampu saya kesan secara terperinci.

Beginilah kehidupan manusia pada masa ini. Keutamaan terhadap penggunaan Bahasa dalam kalangan anggota masyarakat semakin ditolak ke tepi akibat kemodenan yang semakin memuncak di Malaysia.